SHIPPER OWNED CONTAINER

ตู้คอนเทนเนอร์ส่งออก SOC / SALE
Previous slide
Next slide

ตู้คอนเทนเนอร์ส่งออก SOC ( Shipper Owned Container)

ตู้คอนเทนเนอร์ส่งออก SOC ( Shipper Owned Container) SOC CONTAINER คือ ตู้คอนเทนเนอร์ที่ใช้ในการขนส่ง ส่งออกสินค้า ไปยังต่างประเทศ โดยการจัดส่งมีหลายรูปแบบทั้ง ทางเรือ ทางอากาศ หรือขนส่งทางบก

ข้อดีของ ตู้คอนเทนเนอร์ SOC คือ ท่านไม่จำเป็นต้องกังวลในเรื่องการรับและคืนตู้สินค้า รวมทั้งค่าปรับต่าง ๆ ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญ
หากปลายทางขนส่งสินค้านั้นอยู่ในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่จำเพาะ หรือกรณีที่ต้องพักสินค้าเอาไว้ในตู้สินค้าเป็นระยะเวลานาน โดยปัจจุบันการเป็นเจ้าของตู้สินค้าก็ไม่ใช่เรื่องยาก อีกทั้งยังมีตัวเลือกให้ซื้อหรือเช่าตามช่วงเวลาที่ต้องการ