Logoiconaboutmahaweb 11

USED CONTAINER

ตู้คอนเทนเนอร์มือสอง / RENT
Previous slide
Next slide

ตู้คอนเทนเนอร์มือสอง (USED CONTAINER)

คือตู้คอนเทนเนอร์มือสอง ที่ผ่านการเก็บงานและตรวจสอบสภาพการใช้งานสำหรับความต้องการการใช้งานในแต่ละประเภทแล้ว

ตู้คอนเทนเนอร์มือสอง ที่มหาคอนเทนเนอร์ให้บริการ มีให้เลือกหลากหลายเกรด ไม่ว่าจะเป็น

1. เกรด A เกรดส่งออกที่ได้ผ่านมาตรฐาน สามารถใช้ขนส่งสินค้าออกนอกประเทศได้ ไม่มีรอยรั่วซึม ตู้ยังคงอยู่ในสภาพเหมือนใหม่
2. เกรด B ที่ถูกปลดระวางจากทางสายเรือ แต่อยู่ในสภาพดี ไม่มีรอยรั่วซึม เหมาะสำหรับใช้เก็บสินค้าหรือขนส่งสินค้า
3. เกรด C ที่ถูกปลดระวางจากทางสายเรือแล้ว อาจจะมีรอยรั่วซึมและรอยบุบเป็นบางจุด เหมาะสำหรับนำมาโมดิฟายเป็นตู้รูปแบบอื่นๆ

ขนาดของ ตู้คอนเทนเนอร์มือ2

– ตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 20 FT [2.5 x 6 x 2.6 เมตร] พื้นที่ใช้สอย : 15 ตรม.
– ตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 40 FT [2.5 x 12 x 2.6 เมตร] พื้นที่ใช้สอย : 30 ตรม.
– ตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 40 HC [2.5 x 12 x 2.9 เมตร] พื้นที่ใช้สอย : 30 ตรม.
– ตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 45 FT [2.5 x 13.5 x 2.9 เมตร] พื้นที่ใช้สอย : 30 ตรม.

ข้อดีของตู้คอนเทนเนอร์เปล่าให้เช่า

รายละเอียดและราคาตู้ USED CONTAINER

รายละเอียด
เช่า/เดือน
เช่า/ปี
20 FT ( 6 เมตร )
2,700 THB
27,000 THB
40 FT ( 12 เมตร )
5,000 THB
50,000 THB
40 HC ( 12 เมตร )
5,500 THB
55,000 THB
40 FT ( 13.5 เมตร )
7,500 THB
75,000 THB

* หมายเหตุ **
– ราคานี้ไม่รวมค่ามัดจำตู้
– ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
– ราคานี้ไม่รวมค่าขนส่ง และค่ายกตู้ลง